HUKUM TALAQ ISTERI KETIKA HAIDH: SATU ANALISIS HADITH DAN FIQH

Nabilah Yusof

Abstract


Abstract
This article deals with the divorce occurred during the wife’s menstrual period. It aims to examine the status of hadiths on the law of divorce during the wife’s menstrual period and also the opinion of fiqih madhab on it. The research is library research with analysis and descriptive method. Some hadiths on it are analyzed with takhrij method, either the text of hadith or the chains of transmitter (sanad). The article also analyses the opinion of fiqh scholars on the law of divorce during the wife’s menstrual period. Based on shariah, the divorce is allowed if the husband divorce the wife in non-menstrual and before having a sexual intercourse. But if the divorce occurred during the wife’s menstrual period, there are many opinions among ulama. The result of this research shows that majority ulama stated it is unlawful if if the husband divorce the wife during her menstrual period, and his divorce is unlawful. But, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah said that the divorce is not in line with shariah and unlawful and the husband is regarded sin doer.

Abstrak
Artikel ini adalah berkaitan dengan Talak Isteri Ketika Haidh. Penulisan ini bertujuan untuk meneliti status hadis-hadis berkaitan hukum talak isteri ketika haidh serta pandangan mazhab fiqh mengenainya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Penulis menganalisis hadis-hadis tersebut melalui kaedah takhrij (redaksi) hadis yaitu, analisis matan (teks) dan sanad hadis seterusnya meneliti pandangan para fuqaha sekitar hukum talak ketika isteri dalam keadaan haidh. Menurut hukum syarak, talak sah apabila suami menceraikan isteri pada saat isteri dalam keadaan suci yang sebelumnya tidak digauli. Namun jika talak dijatuhkan saat isteri dalam keadaan Haidh, antara jumhur dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah serta beberapa fuqaha berbeda pandangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut jumhur ulama, hukum suami yang mentalak isteri ketika Haidh adalah haram dan hukum talaknya adalah sah. Namun, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, talak tersebut tidak disyariatkan dan talak yang dijatuhkan tidak sah, serta suami tetap dianggap telah berdosa.

Keywords


Talak; Isteri; Haidh

Full Text:

PDF

References


Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajis fi al-Ahkam al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005)

Abdul Rahman al-Juzairi,Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah, terj.Faisal Saleh, Cet:II, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017)

Al-Azadiy, Al-Imam Abu Daud Sulaiman bin Àsy’as al-Sijistaniy. Sunan Abi Daud, Suriah: Dar al-Hadis, 1970

Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, Shahih al-Bukhari, Cet. I: Bairut-Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1412H/1992M

Amir, Syarifuddin, Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkahwinan, (Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Fathurrahman, Mustalahul Hadis (Bandung: al-Ma’arif, 1995)

Hamid Sarong, Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia, (Cet. III, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010)

Husain Bin Audah Awaysasyah, Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fiqh al-Kitab wa al Sunnah al-Muthahharah,(Beirut: Darul Hazm, 1973)

Ibnu Hajar al-Asqalani, Syihab al-Din ibn al-Fadhl Ahmad ibn Hajar. Tahzib al-Tahzib, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtashar Zādul Ma’ad, (terj: Kathur Suhardi), (Cet. VI, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005),

Izz al-Din ibn al-Atsir Abu Hasan Ali ibn Muhammad al-Jaziriy, Usud al-Ghabat fi Ma’rifat al-Shahabah, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

Jamal al-Din al-Hajj Yusuf al-Mizziy, Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal, Juz XIX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahiha n Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)

Mahmud al-Tahhan, Taysir Mushttalah al-Hadis. Diterjemahkan oleh Zainul

Muttaqin dengan judul Ulumul Hadis (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997)

Muhammad Jawad al-Mughniyah, al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Khamsah. Diterjemahkan oleh Afif Muhammad dengan judul Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqih Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali, (terj: Masykur AB, dkk), (Cet. XVIII, Jakarta: Lentera, 2006)

Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th)

Al-Nawawiy, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)

Nur al-Din Itr, Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis. Diterjemahkan oleh H. Endang Soetari dan Mujiyo dengan judul Ulum Al-Hadis I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)

Perkahwinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014)

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, (Cet. II, Jakarta: Al-I‟tishom, 2013)

Shalih bin Abdulah al-Lahim, al-Ahkamal-Murattibah ‘ala al-Haidhi wa alNifasi wa al-Istishadhati; Fiqih Darah Wanita, (terj: Nurul Mukhlisin), (Cet. II, Surabaya: Pustaka Elba, 2012)

Syekh Muhammad ibn Shalih al-Usaimin, Fi al-Dima’ al-Tabi’iyah li al-Nisa’. Diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Harun dengan Judul Darah Kebiasaan Perempuan (Jakarta: Akafa Press, 1997)

Syihab al-Din ibn al-Fadhl Ahmad ibn Hajar al-Asqallaniy, Tahzib al-Tahzib, juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993)

Al-Turmuzi, Abu Isa Muhammad bin Isa as-Sulami at-Turmuzi, Sunan al-Tirmizi,

Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, el-Kahfi, Jakarta, 2008,

http://www2.esyariah.gov.my Akta 303, Bahagian V: Pembubaran Perkahwinan, Seksyen 47, Akta Undang-undang Keluarga Islam (AUKI Wilayah Persekutuan)1984.

http://library.islamweb.net/hadith/hadith
DOI: http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.171

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ALHIKMAH Islamic Studies Institute (STAI ALHIKMAH) Jakarta Jl. Jeruk Purut No. 10 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12650 Telp/Fax. (021) 7890521 E-mail: staialhikmahjakarta10@gmail.com/jurnal_hikmah@yahoo.com