TAFSIR SAINTIFIK THANTHAWI JAUHARI ATAS SURAH AL-FATIHAH

Fathor Rahman

Abstract


Abstract
Understanding to al-Fatihah surah-as an overview of Qur’an (Qur’anniyah verses) will find the whole of meaning when combined with reading about phenomena of the universe (kauniyyah verses). Because, the truth of Qur’an is stronger when confronted with the signs of Allah that spread in universe, similarly the affirmation of God in (Fusilat Surah: 53).
Among the mufassir who are pretty good figure combines between Qur’anniyah Verses and kauniyyah verses are Thanthawi Jauhari on his interpretation book titled al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an al-Karim. This reason is the main reason to writer to do research deeply to Thanthawi Jauhari’s interpretation about al-Fatihah Surah on his interpretation book titled al-Jawahir fi tafsir al- Quran al-Karim.
To focus on the research above, there are some essential problems which need to be found the answer on this research, namely; how interpretation of Thanthawi Jauhari about al-Fatihah Surah on his interpretation book titled al-jawahir fi Tafsir al-Quran al-Karim? and how the methodology of Thanthawi Jauhari on interpreting al-fatihah Surah.
To answer that 2 questions, the writer uses descriptive- analytical approach, that try to give information and description clearly, systematically, objectively, and analytically about the


interpretation of Thanthawi Jauhari of al-Fatihah surah on his interpretation book al-jawahir fi Tafsir al-Quran al-Karim included the methodology used.
Kata Kunci: Tafsir, scientific, Surah al-fatihah

Abstrak
Pemahaman terhadap surat al-Fatihah – sebagai sebuah ikhtisar al-Qur’an (ayat-ayat Qur’āniyyah) – akan menemukan keutuhan maknanya apabila dipadukan dengan pembacaan terhadap fenomena alam semesta (ayat-ayat kauniyyah). Sebab, kebenaran al-Qur’an semakin terkukuhkan ketika dihadapkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di alam semesta. Demikian penegasan Allah dalam Q.S. Fuṣṣilat: 53.
Diantarasosokmufasiryangcukupbagusmemadukanantaraayat- ayat Qur’āniyyah dengan ayat-ayat kauniyyah adalah Thanthawi Jauhari dalam kitab tafsirnya yang berjudul al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm. Alasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap penafsiran Thanthawi Jauhari tentang surat al-Fatihah dalam kitab tafsirnya yang berjudul al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm.
Untuk menfokuskan kajian di atas, maka ada beberapa masalah pokok yang perlu ditemukan jawabannya dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanapenafsiran Thanthawi Jauhari tentang surat al- Fatihah dalam kitab tafsirnya yang berjudul al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm ? Dan bagaimana metodologi Thanthawi Jauhari dalam menafsirkan surat al-Fatihah?
Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu berupaya memberikan keterangandangambaranyangsejelas-jelasnyasecarasistematis, obyektif, dan analitis tentang penafsiran Thanthawi Jauhari terhadap surat al-Fatihah dalam kitabnya al-Jawāhir fī Tafsīr al- Qur’ān al-Karīm beserta metodologi yang digunakannya.
Kata Kunci: Tafsir, saintifik, Surah al-fatihah

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Hanafi, al-Tafsīr al-’Ilmi li al-A

Aqqad, Abbas Mahmud al-, al-Falsafah al-Qur’āniyyah, Kairo: Dar al- Hilal, t.t.

Arkoun, Muhammed, Kajian Kontemporer al-Qur’an, terj.

Hidayatullah. Bandung: Penerbit Pustaka, 1998.

Asfahani, al-Raghib al-, Mufradāt Garīb al-Qur’ān, Kairo: al-Halabiy, 1961

Baghdadi, Abd Rahman al-, Pandangan Mengenai Penafsiran al- Qur’an, terj. Abu Laila & Muh. Tahir, Bandung: PT al- Maarif, 1988.

Bleicher, Josef, Contemprary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique London: Rotledge and Paul Kegan, 1980.

Burusawi, Ismail al-Haqqi al-, Tafsīr Rūḥ al-Bayān, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Chojim, Ahmad, Alfatihah: Membuka Mata Batin dengan Surah Pembuka. Jakarta: Serambi, 2003

Gamrawiy, Muhammad Ahmad al-, al-Islām fī ‘Aṣr al-’Ilmī, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah al-Sa’adah, 1978

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-, Jawāhir al-Qur’ān wa Duraruhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Izutsu, Toshihiko, Relasi Tuhan dan Manusia; Pendekatan Semantik Terhadap Al-Qur’an, terj. Agus Fahrie H (dkk.) Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.

Janabadzi, Sultan Muhammad al-, Bayān al-Sa’ādat, Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Jauhari, Thanthawi, al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm, Beirut: Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu bi Misra, t.t.

------, Qur’an dan Ilmu Pengetahuan Modern, terj. Muhammadiyah Ja’far, Surabaya: al-Ikhlash, 1984.

Katsir, Ibn,Tafsir al-Qur’an al-Azim, Beirut: al-Maktabah al- ‘Ilmiyyah, t.t.

Mahmud, Abdul Halim, al-Tafkīr al-Falsafī fī al-Islām, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1982.

Mahmud, Mustafa, al-Qur‘ān Muḥāwalah li Fahmi ‚Aṣrī, Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1970

Muhtasib, Abdul Majid Abdus Salam al-, Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-‘Aṣri al-Ḥadīṡ. Beirut: Dar al-Fikr,1973.

Muwahidi, Adil, Mu’jam al-Mufassirūn, jilid I, t.p.: Muassasah Nuwahid al-Saqafiyah, 1986.

Nabi, Malik bin, Intāj al-Mustasyriqīn wa Aṡaruhū fī al-Fikr al-Islāmī al-Ḥadīṡ, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.

Qattan, Manna’ Khalil al-, Mabāhiṡ Fi ‘Ulūm al-Qur’ān, Riyad}: Mansyurat al- ‘Ashri al-Hadīs, t.t.

Raharjo, M. Dawam, Ensiklopedi al-Qur’an Tafsir al-Qur’an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Paramadina, 1996

Rahman, Fazlur. Tema Pokok al-Qur’an, Bandung: Pustaka, 1996. Rahmat, Jalaluddin, Tafsir Sufi al-Fatihah Muqaddimah. Bandung:

Rosda karya, 2000.

Razi, Muhammad Fakhruddin al-, Tafsīr al-Fakhru al-Rāzī al- Musytahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Gaib, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsīr al-Manār, Mesir: Dar al-Manar, 1367 H.

Salim, Abd. Muin, Jalan Lurus Menuju Hati Sejahtera (Tafsir Surat al-Fatihah). Ciputat: Kalimah, 1999

Shati’, Bint al-. al-Tafsīr al Bayān li al-Qur’ān al-Karīm. Kairo:Dar al- Ma’arif, 1990.

Shihab, M. Quraish, Membumikan al-Qur’an, Bandung: Mizan, 2000.

Subki, ‘Abdul Lathif al-, Nafahāt al-Qur’ān, al-Majlis al-’Alāhisyyūn al-Islāmiyyah, Kairo: al-Halabi, 1964.

Taimiyah, Ibn, Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr, Beirut: Dar al-Kutub, 1976.

Zahabi, Husain al-, al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, jld II, Kairo: Dar al- Kitab al-Arabi, 1963.
DOI: http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i2.50

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ALHIKMAH Islamic Studies Institute (STAI ALHIKMAH) Jakarta Jl. Jeruk Purut No. 10 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12650 Telp/Fax. (021) 7890521 E-mail: staialhikmahjakarta10@gmail.com/jurnal_hikmah@yahoo.com