KLASIFIKASI AYAT-AYAT MUHKAMAT DAN MUTASYABIHAT MENURUT AL-ZAMAKHSYARI DALAM TAFSIR AL-KASYSYAF

Efin Faridho, Abusiri Abusiri

Abstract


Abstract
The discussion in this article is intended to analyze az-Zamakhsyari's classification of muhkamat and mutasyabihat verses. Theoretically, the concept proposed by az-Zamakhsyari regarding muhkam and mutasyabih is actually similar to what has been classified by the previous ulema in general. Likewise, according to him, the mutasyabihat verses are the muhkamat verses by other ulemas. When finding the mutasyabihat verses, az-Zamakhsyari constantly measures or returns to muhkamat verses. In determining the muhkamat and mutasyabihat verses, az-Zamakhsyari uses at least two criteria: language and theological criteria.

Abstrak
Pembahasan dalam artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis pengklasifikasian az-Zamakhsyari terhadap ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Secara teoritis, konsep yang ditawarkan al-Zamakhsyari tentang muhkam dan mutasyabih sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan yang diungkapkan ulama pada umumnya. Tetapi dalam prakteknya tidak jarang ayat-ayat yang muhkamat menurut beliau dianggap mutasyabihat oleh para ulama yang lain. Demikian juga sebaliknya, ayat-ayat yang mutasyabihat menurut beliau adalah muhkamat bagi ulama yang lain. Ketika menjumpai ayat-ayat mutasyabihat beliau mentolok-ukurkan atau mengembalikannya kepada ayat-ayat muhkamat. Dalam menentukan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat tersebut az-Zamakhsyari setidaknya menggunakan dua kriteria, yaitu kriteria bahasa dan teologi.

Keywords


classification; al-zamakhsyari; muhkam; mustasyabih

Full Text:

PDF

References


Ahmad, Abu al-‘Abbas Shams al-Din ibn Muhammad ibn Abi Bakr ibn Khallikan, t.t.Wafayat al-A‘yan wa Anba’ al-Zaman, Jilid V, Beirut: Dar Sadir.

Dahlan, Abd. Rahman, 1997, Kaidah-kaidah Penafsiran al-Qur'an, cet. I, Bandung: Mizan.

Faudah, Mahmud Basuni, 1987, Tafsir-Tafsir al-Qur’an: Perkenalan dengan Metodologi Mochtar Zoemi, cet. I, Bandung: Pustaka.

Goldziher, Ignaz, 1983, Mazahib al-Tafsir al-Islami, terj. Hasan Abdul Qadir, cet. II, Beirut: Dar Iqra’,

Khaldun, Ibnu, 2000, Muqaddimah Ibn Khaldun, terj. Ahmadie Thoha, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Khallikan, Ibn, Wafayat al-A’yan wa Abnau Abnai al-Zaman, Jilid V, Beirut: Dar Sader, 681 H

Machasin, 2000, al-Qadi Abd. Al-Jabbar, Mutasyabih al-Qur’an: Dalil Rasionalitas al-Qur'an, cet. I, Yogyakarta: LKiS.

Musa, M. Yusuf, 1991, al-Qur'an dan Filsafat, terj. M. Thalib, cet. I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Nasution, Harun, 1986, Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, cet. V, Jakarta: UI Press.

Rahman, Miftahur, 2018, “Konsep Muhkam dan Mutasyabih dalam al-Qur’an menurut Muhammad ‘Abid al-Jabiri”, dalam Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, 12 (1).

Yusuf, Muhammad dkk. 2004, Studi Kitab Tafsir., Ed. A. Rofiq, Yogyakarta: TERAS dan TH-Press.

Zahabi, Muhammad Husein, 1976, al-Tafsir wa al-Mufassirun , t.pn.

Zamakhsyari, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn ‘Umar, t.t., al-Kasysyaf ‘an Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil, Tihran: Intisyarat Aftab.
DOI: http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v17i1.179

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ALHIKMAH Islamic Studies Institute (STAI ALHIKMAH) Jakarta Jl. Jeruk Purut No. 10 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12650 Telp/Fax. (021) 7890521 E-mail: staialhikmahjakarta10@gmail.com/jurnal_hikmah@yahoo.com