MASHLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI DALIL DAN METODE IJTIHAD

Isnaini Isnaini

Abstract


Abstract
Mashlahah al-mursalah (consideration of public interest) is a part of mashlahah (public interest), functions as argument and method to formulate the law when no legal argument to do or not to do. There is a ulama consensus on the allowance to consider public interest as argument or ijtihad method. This article explores various problem dealing with, ranging from the terminology, etymology, various of it, the requirement of mashlahah al-mursalah, and mashlahah al-mursalah as argument and ijtihad method and the implementation of mashlahah al-mursalah in early period, contemporary and the future.

Abstrak
Mashlahah al-mursalah adalah bahagian dari mashlahah, yang berfungsi menjadi dalil serta alat perumus hukum ketika tidak ada dalil hukum yang menyuruh atau melarang. Maka di sini terdapat ketidaksepakatan ulama tentang kebolehan berhujjah sebagai dalil dan metode ijtihad. Walaupun seperti itu, mashlahah mursalah telah memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan perbuatan manusia yang terkait hukum semenjak zaman Nabi Saw. sampai sekarang. Dalam artikel ini akan dipaparkan berbagai persoalan terkait dengan mashlahah al-mursalah, mulai terminology mashlahah al-mursalah dari sisi etimologi dan terminologi, macam-macam, syarat-syarat kehujjahan mashlahah al-mursalah, mashlahah al-mursalah sebagai dalil dan metode ijtihad dan perwujudan mashlahah al-mursalah di zaman klasik, kontemporer dan masa mendatang.

Keywords


Mashlahah al-mursalah; Dalil; metode ijtihad

Full Text:

PDF

References


At-Thufi, al-Ta’yīn Fi Syarhi al-Arba’īn, (Beirut: Muassasah alRayyan, 1998.

Al-‘alim, Yusuf Ha>mid, Al-maqa>shid Al-‘ammah li syari’ati Al-isla>miyyah, (Riyadh: Al-ma’had Al-‘ala>my li al-fikr Al-isla>my, 1415 H/1994 M).

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),

Amir Syarif uddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

Abu Ishaq Ibrahim bin Mu>sa Al-lakhmi Al-gharnathi Al-maliki, Al-muwa>faqat fi Ushul Al-ushu>l Al-syari’ah (Beirut: Dar Al-kutb Al-isla>miyyah, 2004.

Abu Ha>mid Al-ghazali, Al-mustashfa min ‘ilm Al-ushul, (Beirut: Dar Al-ma’a>rifah, 1993), jilid. 2.

Abdul Wahab Khala>f, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar Al-qalam, 1978).

Bisri, Cik Hasan, Model Penelitian Fiqih, Jilid I. Jakarta: Grafindo Persada, t.t.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 1996), cet. Ke-2.

Fauzi, Al-Maslahah al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam, Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti, “Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman” Vol 27 No 2 (2016).

Muhammad bin ‘Ali Al-syaukani, Irsya>d Al-fuhu>l ‘ila Thaqi>q min ‘ilm Al-ushu>l, (Riyadh: Dar Al-ma’arif , 2000), 995-989.

Muhammad Sa’id Ramadhan Al-buthi, Dhwabith Fi Al-syaria’h Al-Isla>miyyah (Beirut: Muassasah Al-risa>lah, 2001).

Nasrun, Haroen, Ushul Fiqh. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 85.

Syaikh Al-isla>my ‘Izz Al-di>n ‘Abd –‘azi>z bin ‘Abd Al-sala>m, Al-qawa>’id

ana>m (Damaskus : Dar Al-qala>m).

Abu Isha>q Ibrahim bin Mu>sa Al-lakhmi Al-gharnathi Al-ma>liki, Al-muwa>faqat fi Ushul Al-ushu>l Al-syari’ah (Beirut: Dar Al-kutb Al-isla>miyyah, 2004).

Yusuf Ha>mid Al-‘alim, Al-maqa>shid Al-‘ammah li syari’ati Al-isla>miyyah, (Riyadh: Al-ma’had Al-‘ala>my li al-fikr Al-isla>my, 1415 H/1994 M).

Muhammad Sa’id Ramadhan Al-buthi, Dhwabith Fi Al-syaria’h Al-Isla>miyyah (Beirut: Muassasah Al-risa>lah, 2001.

Noorwahidah, Noorwahidah. “Esensi al-mashlahah al-mursalah dalam teori istinbat hukum imam syafi’i.”Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 2014. https://doi.org/10.18592/syariah.v13i.

Muhammad bin ‘Ali Al-syaukani, Irsya>d Al-fuhu>l ‘ila Thaqi>q min ‘ilm Al-ushu>l, (Riyadh: Dar Al-ma’arif, 2000), 995-989.

Abdul Wahab Khala>f, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar Al-qalam, 1978).
DOI: http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ALHIKMAH Islamic Studies Institute (STAI ALHIKMAH) Jakarta Jl. Jeruk Purut No. 10 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12650 Telp/Fax. (021) 7890521 E-mail: staialhikmahjakarta10@gmail.com/jurnal_hikmah@yahoo.com